Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities en algemene bepalingen

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
 
Drogisterijgezondenwel.nl: de verkooporganisatie van de  Vennootschap Onder Firma Drogisterijgezondenwel.nl.
 
Klant: de afnemer van producten en/of diensten van Drogisterijgezondenwel.nl via internetverkoop middels de
website Drogisterijgezondenwel.nl.
 
1.2 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze algemene voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Drogisterijgezondenwel.nl worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Drogisterijgezondenwel.nl ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.
1.3 Waar in deze algemene voorwaarden gesproken wordt van (levering van) producten wordt daaronder tevens verstaan het verrichten van diensten en werkzaamheden van welke aard dan ook.
1.4 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Drogisterijgezondenwel.nl en een klant waarop Drogisterijgezondenwel.nl deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
1.5 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Drogisterijgezondenwel.nl, voor de uitvoering waarvan door Drogisterijgezondenwel.nl derden dienen te worden betrokken.
1.6 De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.7 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Drogisterijgezondenwel.nl en de klant zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
1.8 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
1.9 Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
1.10 Indien Drogisterijgezondenwel.nl niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Drogisterijgezondenwel.nl in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
 
Artikel 2: Offertes en aanbiedingen
2.1
Alle offertes en aanbiedingen van Drogisterijgezondenwel.nl zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is en/of de aanbiedingsperiode is verstreken.
2.2 Drogisterijgezondenwel.nl kan niet aan zijn aanbiedingen worden gehouden indien de klant redelijkerwijs kan begrijpen dat de aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
2.3 Informatie, afbeeldingen, mededelingen telefonisch, of via e-mail verstrekt en opgaven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. De klant kan geen rechten ontlenen aan evidente fouten in voornoemde informatie, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke zet- of drukfouten.
 
Artikel 3: Prijzen
3.1
De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn in euro’s inclusief BTW.
3.2 Drogisterijgezondenwel.nl kan worden verplicht bepaalde wettelijke bijdragen te heffen op sommige van haar producten, bijvoorbeeld een verwijderingsbijdrage. Dergelijke bijdragen zijn niet
inbegrepen in de prijs en zullen uitdrukkelijk worden vermeld op de internetsite of op andere wijze kenbaar worden gemaakt.
3.3 De bijdrage in bezorgkosten is afhankelijk van de door u gekozen manier van verzenden en het totaalbedrag van de order. Bij orders vanaf 60 euro betaalt Drogisterijgezondenwel.nl de bezorgkosten. Als de bestelling in meerdere leveringen moet plaatsvinden betaalt Drogisterijgezondenwel.nl de extra kosten. Voor verzendingen naar het buitenland gelden andere tarieven.
3.4 Een samengestelde prijsopgave verplicht Drogisterijgezondenwel.nl niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.
3.5 Indien Drogisterijgezondenwel.nl bij het sluiten van de overeenkomst een bepaalde prijs overeenkomt, dan is Drogisterijgezondenwel.nl onder navolgende omstandigheden niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs, ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is opgegeven:
- indien de prijsstijging het is gevolg van een wijziging van de overeenkomst;
- indien de prijsverhoging voortvloeit uit een aan Drogisterijgezondenwel.nl toekomende bevoegdheid of een op Drogisterijgezondenwel.nl rustende verplichting ingevolge de wet;
- in andere gevallen, dit met dien verstande dat de klant die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, gerechtigd is de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, indien de prijsstijging meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, tenzij Drogisterijgezondenwel.nl alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het hetgeen oorspronkelijk was overeengekomen uit te voeren, of indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.
 
Artikel 4: Betaling, in gebreke en/of verzuim, gerechtelijke kosten
4.1
De koper is verplicht de prijs vooraf te voldoen.
4.2 Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, die door Drogisterijgezondenwel.nl moet worden gemaakt om het verschuldigde bedrag te innen komen ten laste van de koper.
4.3 Alle producten van Drogisterijgezondenwel.nl blijven het eigendom van Drogisterijgezondenwel.nl totdat alle verschuldigde kosten betaald zijn.
4.4 Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Drogisterijgezondenwel.nl aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Drogisterijgezondenwel.nl aangegeven. Drogisterijgezondenwel.nl is gerechtigd om periodiek te factureren.
4.5 Van de betaalmethodes kan alleen gebruik worden gemaakt als aan de algemene voorwaarden van dergelijke methoden, waaronder een controle op de kredietwaardigheid van de potentiële klant, is voldaan. Drogisterijgezondenwel.nl heeft de toestemming om alle handelingen te verrichten die nodig zijn om betaling te laten plaatsvinden op de door de klant gekozen betaalwijze.
4.6 Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van Drogisterijgezondenwel.nl.
4.7 Na het verstrijken van de betalingstermijn is de klant in verzuim; de koper is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand.
4.8 Is de klant in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van koper, waaronder ook vallen de kosten voor het opstellen en verzenden van aanmaningen, het doen van een schikkingsvoorstel en het inwinnen van inlichtingen. In ieder geval is de koper verschuldigd de buitengerechtelijke kosten conform het rapport Voor-Werk II1. Indien Drogisterijgezondenwel.nl aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze kosten voor vergoeding in aanmerking.
1 Rapport van de werkgroep van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak inzake de buitengerechtelijke kosten, zoals gewijzigd in november 2000, tarieven aangepast aan de euro in 2002.
4.9 De klant is jegens Drogisterijgezondenwel.nl de door Drogisterijgezondenwel.nl gemaakte gerechtelijk kosten verschuldigd in alle instanties, tenzij deze onredelijk hoog zijn. Dit geldt alleen indien Drogisterijgezondenwel.nl en de klant met betrekking tot een overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn een gerechtelijke procedure voeren en een rechterlijke uitspraak in kracht van gewijsde gaat waarbij de koper volledig of in overwegende mate in het ongelijk wordt gesteld.
4.10 Drogisterijgezondenwel.nl kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de klant een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Drogisterijgezondenwel.nl kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
4.11 Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
 
Artikel 5: Contractsduur; leveringstermijnen, uitvoering en wijziging overeenkomst
5.1
Bij bestelling van een of meerdere producten gaat de klant met Drogisterijgezondenwel.nl een overeenkomst aan.
5.2 Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de klant Drogisterijgezondenwel.nl schriftelijk in gebreke te stellen. Drogisterijgezondenwel.nl dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
5.3 Drogisterijgezondenwel.nl heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
5.4 Drogisterijgezondenwel.nl is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
5.5 Indien Drogisterijgezondenwel.nl gegevens behoeft van de klant voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de klant deze juist en volledig aan Drogisterijgezondenwel.nl ter beschikking heeft gesteld.
5.6 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de klant wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen
werd. Daardoor kan het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Drogisterijgezondenwel.nl zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De klant aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
5.7 Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Drogisterijgezondenwel.nl gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen Drogisterijgezondenwel.nl bevoegde persoon en de klant akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert evenmin wanprestatie van Drogisterijgezondenwel.nl op en is voor de klant geen grond om de overeenkomst op te zeggen.
5.8 Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Drogisterijgezondenwel.nl een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.
 
Artikel 6: Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst
6.1
Drogisterijgezondenwel.nl is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden, indien:
- de klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
- na het sluiten van de overeenkomst Drogisterijgezondenwel.nl ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de klant de verplichtingen niet zal nakomen;
- de klant bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of
onvoldoende is;
- indien door de vertraging aan de zijde van de klant niet langer van Drogisterijgezondenwel.nl kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal
nakomen;
- indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid
niet van Drogisterijgezondenwel.nl kan worden gevergd.
6.2 Indien de ontbinding aan de klant toerekenbaar is, is Drogisterijgezondenwel.nl gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
6.3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Drogisterijgezondenwel.nl op de Klant onmiddellijk opeisbaar. Indien Drogisterijgezondenwel.nl de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
6.4 Indien Drogisterijgezondenwel.nl op de gronden als genoemd in dit artikel tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij uit dien hoofde op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan of schadeloosstelling, terwijl de klant, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
6.5 Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Drogisterijgezondenwel.nl, zal Drogisterijgezondenwel.nl in overleg met de klant zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de klant toerekenbaar is. Tenzij het tussentijds eindigen aan Drogisterijgezondenwel.nl is toe te rekenen, worden de kosten voor overdracht aan de klant in rekening gebracht. Drogisterijgezondenwel.nl zal de klant zoveel als mogelijk vooraf inlichten ter zake van de omvang van deze kosten. De klant is gehouden deze kosten binnen de daarvoor door Drogisterijgezondenwel.nl genoemde termijn te voldoen, tenzij Drogisterijgezondenwel.nl anders aangeeft.
6.6 In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste van de klant, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de klant niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Drogisterijgezondenwel.nl vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Drogisterijgezondenwel.nl op de klant zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
6.7 Indien de klant een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en leveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de klant in rekening worden gebracht.
 
Artikel 7: Levering bestelling
7.1
De bestelling kan opgehaald worden bij Drogisterijgezondenwel.nl of afgehaald worden.
7.2 De bezorging geschied door TNT.
7.3 Drogisterijgezondenwel.nl zal trachten zich zoveel mogelijk aan de genoemde levertermijnen te houden. Drogisterijgezondenwel.nl is niet gebonden aan de opgegeven levertijden.
7.4 De koper is verplicht de ontvangen goederen bij aflevering te controleren op manco's en zichtbare gebreken.
7.5 Met de klant wordt een gewenste leveringsdatum vastgesteld. Hoewel Drogisterijgezondenwel.nl alles in het werk zal stellen om de gewenste leveringsdatum na te komen, heeft die leveringsdatum slechts als indicatief te gelden. Indien wegens omstandigheden de gewenste leveringsdatum niet gehaald kan worden, zal de klant gecontacteerd worden om een nieuwe afspraak te maken. Bij niet tijdige levering kan de klant Drogisterijgezondenwel.nl te allen tijde in gebreke te stellen, in een voorkomend geval dient dit schriftelijk te geschieden. Leveringen vinden plaats op het door de klant tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.
 
Artikel 8: Eigendomsvoorbehoud
8.1
De door Drogisterijgezondenwel.nl geleverde zaken blijven het eigendom van Drogisterijgezondenwel.nl totdat de koper alle navolgende verplichtingen uit alle met Drogisterijgezondenwel.nl gesloten koopovereenkomst(en) deugdelijk is nagekomen namelijk:
- de tegenprestatie(s) met betrekking tot geleverde of te leveren zaak/zaken zelf,
- eventuele vorderingen wegens niet-nakoming door de koper van (een) koopovereenkomst(en).
8.2 Door Drogisterijgezondenwel.nl geleverde producten, die ingevolge artikel 8.1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel
worden gebruikt. De klant is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
8.3 Voor het geval Drogisterijgezondenwel.nl zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de klant bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijk toestemming aan Drogisterijgezondenwel.nl en door Drogisterijgezondenwel.nl aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Drogisterijgezondenwel.nl zich bevinden en die zaken terug te nemen.
 
Artikel 9: Overmacht
9.1
Drogisterijgezondenwel.nl is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de klant indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
9.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Drogisterijgezondenwel.nl geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Drogisterijgezondenwel.nl niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Drogisterijgezondenwel.nl heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Drogisterijgezondenwel.nl zijn verbintenis had moeten nakomen.
9.3 Drogisterijgezondenwel.nl kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan vier weken, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
9.4 Indien Drogisterijgezondenwel.nl ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het
nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Drogisterijgezondenwel.nl gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De klant is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.
 
Artikel 10: Garanties en manco's
10.1
De door Drogisterijgezondenwel.nl te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de klant zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en of deze voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. Drogisterijgezondenwel.nl kan in dat geval andere garantie- en overige voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.
10.2 In geval van internetverkoop middels de website www.drogisterijgezondenwel.nl heeft de klant de verplichting om de producten onmiddellijk na ontvangst van de producten nauwkeurig te (doen) inspecteren. Wanneer de producten bezorgd zijn door de bezorgdienst van Drogisterijgezondenwel.nl en een van de goederen bij aflevering beschadigd blijkt te zijn, neemt Drogisterijgezondenwel.nl dit product retour en zal een nieuwe bezorgafspraak met de klant worden gemaakt. Indien de producten bezorgd worden door een andere bezorger en een van de goederen bij aflevering beschadigd blijkt te zijn dient de klant contact op te nemen met de consumentenservice van Drogisterijgezondenwel.nl.
10.3 In geval van internetverkoop middels de website www.drogisterijgezondenwel.nl geldt voor al de aankopen van de klant een zichttermijn van 7 werkdagen na aflevering door of namens
Drogisterijgezondenwel.nl. In deze periode kunt u uw bestelling ongebruikt, onbeschadigd en compleet in de originele verpakking terugsturen. Drogisterijgezondenwel.nl geeft de wijze van retourneren aan. De klant dient hiervoor contact op te nemen met Drogisterijgezondenwel.nl. Drogisterijgezondenwel.nl zorgt ervoor dat het product bij u wordt opgehaald. De rechtstreekse kosten voor het terugzenden van de zaak zijn voor rekening van de klant.
10.4 De in artikel 9.1 genoemde garantie geldt voor een periode van 7 dagen na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Indien de door Drogisterijgezondenwel.nl verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijkosten, aan de klant in rekening gebracht worden.
10.5 Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de
houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de klant en / of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Drogisterijgezondenwel.nl, de klant of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht of hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De klant komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Drogisterijgezondenwel.nl geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera.
10.6 Indien de klant tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De klant blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken, tenzij daaraan geen zelfstandige waarde toekomt.
10.7 Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt dan de zichttermijn, dan komt de klant geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling, tenzij uit de aard van de zaak of de overige omstandigheden van het geval een langere termijn voortvloeit.
10.8 Indien vaststaat dat een artikel gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Drogisterijgezondenwel.nl de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst vervangen of zorgdragen voor herstel. Indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is wordt de klant daarvan schriftelijke in kennis gesteld.
10.9 Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Drogisterijgezondenwel.nl daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Klant.
 
Artikel 11: Retournering
11.1
De koper heeft de mogelijkheid om het product binnen 7 dagen te retourneren, ongebruikt, in originele staat en in originele verpakking. De koper voegt aan de retourzending een volledig ingevuld retourformulier en een kopie van de factuur toe. Dit retourformulier is te vinden op de website.
11.2 Geopende verpakkingen mogen niet geretourneerd worden.
11.3 Producten waarvan niet te controleren is of ze open geweest zijn mogen niet geretourneerd worden.
11.4 Verzendkosten worden vergoed wanneer de retourzending gevolg is van een fout door Drogisterijgezondenwel.nl .
 
Artikel 12: Aansprakelijkheid
12.1
Indien Drogisterijgezondenwel.nl aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
12.2 Onverminderd het bepaalde in de artikelen 7:6 en 7:24 BW is in alle gevallen die buiten het toepassingsbereik van laatstgenoemde wetsartikelen liggen de aansprakelijkheid van Drogisterijgezondenwel.nl beperkt tot het bedrag van de ter zake door de verzekering van Drogisterijgezondenwel.nl gedane uitkering, voor zover deze aansprakelijkheid door haar verzekering wordt gedekt. Indien de verzekering van Drogisterijgezondenwel.nl in enig geval geen dekking biedt of niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid beperkt tot driemaal de betreffende factuurwaarde.
12.3 Bovenstaande beperkingen gelden niet indien de schade is te wijten aan opzet of grove schuld van Drogisterijgezondenwel.nl.
12.4 Overigens gelden voor de aansprakelijkheid de wettelijke regels.
12.5 Drogisterijgezondenwel.nl is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Drogisterijgezondenwel.nl is uitgegaan van door of namens de Klant verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
12.6 Drogisterijgezondenwel.nl is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
12.7 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
1. de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
2. de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Drogisterijgezondenwel.nl aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Drogisterijgezondenwel.nl toegerekend kunnen worden;
3. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze
algemene voorwaarden.

Hulp nodig?

Hulp nodig?

Mail ons via het contactformulier!